Mahoney Photo | Japan

August 2011
{Work Trip} Tokyo, Meiji Jingu Shrine, Shinjuku, Yanaka Cemetery, Tokyo Metropolitan Government Building, Mode Gakuen Cocoon Tower
Shinjuku SkyscrapersMeiji Jingu ShrineMeiji Jingu ShrineMeiji Jingu ShrineMeiji Jingu ShrineMeiji Jingu ShrineMeiji Jingu ShrineMeiji Jingu ShrineMeiji Jingu ShrineMeiji Jingu ShrineShinjuku SkyscrapersShinjuku SkyscrapersView of TokyoShinjuku SkyscrapersShinjuku SkyscrapersShinjuku SkyscrapersYanaka CemeteryYanaka CemeteryYanaka CemeteryYanaka Cemetery